Przejdź do treści

Regulamin akredytacji SKK Polonia Warszawa w sezonie 2021/2022

 1. Akredytacja przyznawana jest przedstawicielom mediów na mecz/mecze SKK Polonia Warszawa.
 2. Akredytacje są bezpłatne.
 3. Akredytacje wydawane są na cały sezon lub pojedynczy mecz.
 4. Akredytacje całosezonowe ważne są na wszystkich meczach domowych SKK Polonia Warszawa w sezonie 2021/2022.
 5. Akredytacja jednorazowa jest ważna tylko na mecz, który został wskazany we wniosku.
 6. Wnioski o akredytacje całosezonowe przyjmowane są do 5 października 2021.
 7. Wniosek o akredytację jednorazową należy przesłać nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem meczu (klub potwierdza wydanie akredytacji, nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem meczu).
 8. Wnioski można  składać elektronicznie na stronie:  Akredytacje
 9. Złożenie wniosku o akredytację nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.
 10. Akredytacja jest imienna i nie może być przekazana innej osobie.
 11. Akredytację należy okazać przed wejściem na halę. W trakcie realizacji czynności dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona w widocznym miejscu przez cały czas trwania meczu oraz podczas wywiadów.
 12. Podczas wejścia na halę i przemieszczania się po obiekcie, obowiązkowe jest noszenie masek ochronnych.
 13. Dozwolone jest poruszanie się po strefie przeznaczonej dla mediów, zachowując bezpieczną odległość od zawodniczek oraz sztabu szkoleniowego, obowiązuje jednak całkowity zakaz wejścia na parkiet.
 14. Odległość między dziennikarzem a graczem musi wynosić co najmniej 2 metry.
 15. Przedstawicieli mediów obowiązują zasady etyki dziennikarskiej i profesjonalnego zachowania wobec innych uczestników meczu.
 16.  W czasie meczu obowiązuje zakaz prowadzenia transmisji na żywo przez osoby nieupoważnione.
 17. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w dostępnych dla mediów miejscach oraz w sali konferencyjnej.
 18. Klub ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez jej posiadacza postanowień niniejszego regulaminu lub rażącego naruszenia dobrych obyczajów w czasie wykonywania obowiązków dziennikarskich.
 19. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu.