Przejdź do treści

1

Oświadczenie uczestnika meczu koszykówki kobiet w związku ze stanem epidemii COVID-19W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2, na podstawie Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:
 
1.      Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia: 
1)      nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
2)      nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
2.      W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez SKK Polonia Warszawa wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także SKK Polonia Warszawa na adres mailowy: wstep@poloniawarszawa.com oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.
3.       Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w imprezach organizowanych przez SKK Polonia Warszawa.
 
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych SKK Polonia Warszawa – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego,  ul. Targowa 65 03–729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19). Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:
1)      Administratorem danych osobowych jest SKK Polonia Warszawa ul Konwiktorska 6/205 00-206 Warszawa (dalej „Administrator”), NIP: 5252601351, REGON: 147485963;
2)      Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.
3)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia;
4)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu;
5)      Pozostałe informacje nt. przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie https://wstepnamecz.poloniawarszawa.com/polityka-prywatnosci/.